જીવંત પ્રસારણ

 

21 / 09 / 2019

સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
મધ્યાહ્ન: -
03:00:00 થી 04:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમયસાર કલશટીકા (1977,78) SKT 019, શ્લોક 13, વાંચો
રાત્રે: -
07:45:00 થી 08:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય PU66,60, ગાથા 147 થી 149, વાંચો