જીવંત પ્રસારણ

 

22 / 03 / 2023

સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
06:00:00 થી 06:35:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા ઓડીયો તત્વ ચર્ચા વાંચો
પ્રાત:: -
08:30:00 થી 09:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીસમયસાર SS19, પ્રવચન નં. 131, ગાથા 50 થી 55 વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:00:00 થી 04:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમયસારકલશટીકા SKT, પ્રવચન નં. 031, શ્લોક 29,30 વાંચો
રાત્રે: -
07:45:00 થી 08:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી નાટક સમયસાર NTS, પ્રવચન નં. 076, શ્લોક 25 થી 29 વાંચો