જીવંત પ્રસારણ

 

20 / 06 / 2021

સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
05:50:00 થી 06:20:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા ઓડીયો તત્વ ચર્ચા વાંચો
પ્રાત:: -
08:30:00 થી 09:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન વૈરાગ્ય પ્રવચન બહેનશ્રીના વચનામૃત BV, પ્રવચન નં. 167, બોલ નં. 409 વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:15:00 થી 04:15:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી પંચાસ્તિકાય PA, પ્રવચન નં. 015, ગાથા 8,9 વાંચો
રાત્રે: -
07:45:00 થી 08:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન બહેનશ્રીના વચનામૃત BV, પ્રવચન નં. 029, બોલ નં. 86 થી 89 વાંચો