જીવંત પ્રસારણ

 

25 / 10 / 2021

સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
05:50:00 થી 06:20:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા ઓડીયો તત્વ ચર્ચા વાંચો
પ્રાત:: -
08:30:00 થી 09:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીસમયસાર SS19, પ્રવચન નં. 261, ગાથા 181 થી 183, કળશ 126 વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:00:00 થી 04:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી પ્રવચનસાર PS79, પ્રવચન નં. 035, ગાથા 37 વાંચો
રાત્રે: -
07:45:00 થી 08:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન બહેનશ્રીના વચનામૃત BV78, પ્રવચન નં. 159, બોલ નં. 393,394 વાંચો