જીવંત પ્રસારણ

 

04 / 12 / 2020

સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
06:15:00 થી 06:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા ઓડીયો, વાંચો
પ્રાત:: -
08:45:00 થી 09:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમયસાર SS18 022, ગાથા 8, વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:00:00 થી 04:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમયસાર કલશટીકા Skt5 141, શ્લોક 138, વાંચો
રાત્રે: -
07:30:00 થી 08:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી અષ્ટપ્રાભૃત Apt 132, ભાવપ્રાભૃત ગાથા 102 થી 105, વાંચો