જીવંત પ્રસારણ

 

21 / 04 / 2023

સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
05:40:00 થી 06:20:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા વિડીઓ તત્વ ચર્ચા વાંચો
પ્રાત:: -
07:45:00 થી 08:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂજન વિધાન श्री जिनेन्द्र पंचकल्याणक पूजा વાંચો
પ્રાત:: -
09:00:00 થી 10:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીસમયસાર SS19, પ્રવચન નં. 075, ગાથા 15, કળશ 14 વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:00:00 થી 04:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી પંચસ્તોત્ર સંગ્રહ, પ્રવચન નં. 005, શ્લોક 20 થી 25 વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
04:00:00 થી 04:30:00
0
0
0
0
0
0
જિનેન્દ્ર ભક્તિ જિનેન્દ્ર ભક્તિ વાંચો
રાત્રે: -
07:45:00 થી 08:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન બહેનશ્રીના વચનામૃત BV78, પ્રવચન નં. 022, બોલ નં. 71-74 વાંચો