જીવંત પ્રસારણ

 

03 / 10 / 2022

સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
05:45:00 થી 06:20:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા ઓડીયો તત્વ ચર્ચા વાંચો
પ્રાત:: -
08:30:00 થી 09:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીસમયસાર SS16, પ્રવચન નં. 562, 47શક્તિ 44,45 વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:00:00 થી 04:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી નિયમસાર NSSP79, પ્રવચન નં. 082, શ્લોક 112 વાંચો
રાત્રે: -
07:45:00 થી 08:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમાધિતંત્ર SMT, પ્રવચન નં. 017, શ્લોક 8,9 વાંચો