જીવંત પ્રસારણ

 

06 / 02 / 2023

સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
06:15:00 થી 06:50:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા ઓડીયો તત્વ ચર્ચા વાંચો
પ્રાત:: -
08:45:00 થી 09:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીસમયસાર SS15, પ્રવચન નં. 094, ગાથા 32,33 વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:00:00 થી 04:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી નિયમસાર NSSP79, પ્રવચન નં. 208, શ્લોક 297, ગાથા 178 વાંચો
રાત્રે: -
07:45:00 થી 08:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી નાટક સમયસાર NTS, પ્રવચન નં. 036, શ્લોક 14 વાંચો