જીવંત પ્રસારણ

 

21/05/2018

સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
08:15:00 થી 09:15:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમયસાર SS16 574 શ્લોક 270 થી 271 વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:15:00 થી 04:15:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીપ્રવચનસાર PS79 056 ગાથા 56 થી 57 વાંચો
રાત્રે: -
08:00:00 થી 08:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન બહેનશ્રીના વચનામૃત BV 041 બોલ નં. 114 થી 116 વાંચો